Werkwijze

Om goed te kunnen werken met een kind is het belangrijk dat er vertrouwen is. Dat hij/zij zich veilig voelt om zichzelf te zijn en dingen te delen. Dat een kind weet dat het er mag zijn met alles wat er is.

1. Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit is telefonisch. We bespreken de wensen en vragen die er zijn en kijken of Kootsjhond hierbij kan helpen.

2. Eerste afspraak
Besluit je na het kennismakingsgesprek tot een coachingstraject over te gaan, dan volgt een intakegesprek met kind en ouders. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Ouders zijn hierbij onmisbaar. Zij kennen hun kind het beste en gaan straks ook weer samen verder. Terzijde: de hulpvraag van de ouders is soms anders dan die van jouw kind.

3. Coachtraject
We maken met elkaar afspraken over de duur en het te volgen traject. Eerst gaan we met jouw kind kennismaken en werken aan de vertrouwensband. Ik vind het belangrijk dat jouw kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de eerste sessies van het coachtraject ga ik met jouw kind op zoek naar de hulpvraag en antwoorden. In de volgende sessies werk ik met jouw kind toe naar oplossingen. Samen met jouw kind en de ouders kijken we naar de intentie/behoefte achter het gedrag.

Soms kan het zinvol zijn om ook contact te hebben met de school van jouw kind.

Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat jouw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouders adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een psycholoog, kindertherapeut, enz.

4. Tussentijds oudergesprek
Hierna volgt een tussentijds oudergesprek. In deze evaluatie bespreken we het verloop van de sessies. Hoe gaat het nu? Zien jullie veranderingen? Hoe ervaart jouw kind de coaching? En jij zelf? We maken een inschatting van het aantal keren dat nog nodig is en plannen nieuwe afspraken.

5. Afsluiting
Heeft jouw kind zijn/haar doel bereikt? Dan sluiten we de coaching op een leuke manier af. Na afloop van het coachtraject ontvang je een evaluatieformulier. Hierop kun je aangeven hoe jij en jouw kind de coaching ervaren hebben. Na een aantal maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de nazorgsessie(s).

6. Werkmethoden
In mijn werk maakt ik gebruik van coaching met of zonder hond. Daarnaast gebruik ik materialen, spellen en creatieve werkvormen. Zo werk ik ook met de methode POPtalk en Kids’ Skills. POPtalk brengt communicatie in beeld. Door middel van het gebruiken van playmobil poppetjes kan jouw kind zijn/haar belevingswereld in beeld brengen. Dit is ook helpend voor jouw kind om uit het hoofd te komen, waardoor er ruimte ontstaat voor inzicht en bewustwording.

– systemisch kijken en werken
– kindermeditatie/ mindfulness
– (kaart) spellen
– samenwerken met de hond
– natuur/buiten zijn